Halaman

Markas As-Sunnah (Blog untuk Khidmad terhadap Sunnah)

Rabu, 13 Juli 2011

Wanita haid boleh pegang dan baca al-Qur'an?

Oleh : Kapten Hafiz Firdaus Abdullah

Antara soalan yang lazim dikemukakan oleh para muslimah adalah bagaimana mereka dapat memanfaatkan bulan Ramadhan apabila didatangi haid. Ini kerana apabila mereka didatangi haid, mereka tidak boleh berpuasa, tidak boleh bersolat – khasnya solat tarawih dan tidak boleh membaca al-Qur’an. Lalu apakah yang boleh mereka amalkan agar hari-hari Ramadhan tidak berlalu begitu sahaja ketika mereka didatangi haid?


Penulis menjawab, kalian boleh membaca al-Qur’an ketika haid. Jawapan ini secara automatis dibalas dengan soalan: “Bukankah wanita yang didatangi haid dilarang daripada memegang dan membaca al-Qur’an?” Soalan ini memerlukan jawapan yang panjang lagi mendalam. Berikut adalah jawapan penulis tentang hukum sebenar bagi wanita memegang dan membaca al-Qur’an ketika didatangi haid, sama ada di bulan Ramadhan atau selain Ramadhan.

Pertama: Hukum wanita yang didatangi haid memegang al-Qur’an.


Umumnya terdapat dua pendapat, yang pertama mengatakan tidak boleh manakala yang kedua berkata boleh.
Pendapat yang pertama merujuk kepada firman Allah:


Yang tidak disentuh melainkan oleh makhluk-makhluk yang diakui bersih suci.

[al-Waqiah 56:79]

Diikuti dengan sabda Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam:


Tidaklah menyentuh al-Qur’an dan tidak juga mushaf melainkan orang yang suci.[1]

Manakala bagi pendapat kedua, mereka berpegang kepada kaedah bahawa seseorang wanita yang sedang haid boleh melakukan semua perkara seperti biasa melainkan wujud dalil tepat (qathi) yang melarangnya. Dalam hal ini yang jelas dilarang adalah bersolat, berpuasa, melakukan tawaf dan bersetubuh. Adapun hukum memegang al-Qur’an, tidak ada dalil tepat yang melarang seseorang yang sedang haid daripada memegangnya.


Ayat al-Qur’an yang dijadikan rujukan oleh pendapat pertama adalah tidak tepat untuk dijadikan hujah kerana perkataan al-Mutatahharun sebenarnya merujuk kepada para malaikat sebagaimana yang boleh dilihat daripada keseluruhan ayat yang berkaitan:


Bahawa sesungguhnya itu ialah Al-Quran yang mulia, Yang tersimpan dalam Kitab yang cukup terpelihara, Yang tidak disentuh melainkan oleh makhluk-makhluk yang diakui bersih suci; Al-Quran itu diturunkan dari Allah Tuhan sekalian alam. [al-Waqiah 56:77-80][2]

Berkata Ibnu Abbas radhiallahu 'anh, ayat “fii Kitabim-maknun” bererti di langit, yakni di al-Lauh al-Mahfuz manakala al-Mutatahharun adalah para malaikat yang suci.[3]


Justeru keseluruhan ayat sebenarnya menerangkan tentang kitab al-Qur’an yang sebelum ini tersimpan dalam al-Lauh al-Mahfuz, di sana ia tidak disentuh oleh sesiapa kecuali para malaikat sehinggalah ia diturunkan ke bumi kepada manusia.


Hadis yang dijadikan dalil melarang adalah juga tidak tepat sandarannya kerana perkataan al-Taharun yang bererti suci adalah satu perkataan yang memiliki banyak erti (lafaz Mushtarak) dan mengikut kaedah Usul Fiqh: Sesuatu perkataan yang memiliki banyak erti tidak boleh dibataskan kepada satu maksud tertentu melainkan wujud petunjuk yang dapat mendokongi pembatasan tersebut.


Perkataan suci dalam hadis di atas boleh bererti suci daripada najis seperti tahi dan air kencing. Boleh juga bererti suci daripada hadas besar seperti haid dan junub, dan suci daripada hadas kecil yakni seseorang yang dalam keadaan wudhu’.

Ia juga boleh bererti suci dari sudut akidah sepertimana firman Allah terhadap orang-orang musyrik:


Sesungguhnya orang-orang musyrik itu najis. [al-Taubah 9:28]


Oleh itu perlu dicari maksud sebenar kepada perkataan suci dalam hadis di atas. Salah satu caranya ialah dengan mengkaji keseluruhan hadis di mana ia sebenarnya adalah sepucuk surat yang dihantar oleh Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam kepada seorang sahabat di Yaman. Pada saat itu Yaman adalah sebuah wilayah yang penduduknya masih terdiri daripada campuran orang bukan Islam dan Islam, justeru kemungkinan yang besar adalah surat tersebut bertujuan melarang al-Qur’an daripada disentuh oleh orang bukan Islam.


Himpunan antara asal usul hadis dan rujukan al-Qur’an kepada orang musyrik sebagai najis dapat mengarah kepada satu petunjuk yang tepat bahawa erti suci dalam hadis di atas sebenarnya merujuk kepada orang Islam. Justeru keseluruhan hadis sebenarnya melarang orang-orang bukan Islam daripada memegang kitab atau mushaf al-Qur’an.

Akhirnya jika dianalisa antara dua pendapat di atas, yang lebih tepat adalah pendapat kedua yang membolehkan seorang wanita yang sedang haid untuk memegang al-Qur’an.

TOP

Kedua: Hukum wanita yang didatangi haid membaca al-Qur’an.


Dalam persoalan ini terdapat sebuah hadis Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam:


Tidak boleh membaca sesuatu apa jua daripada al-Qur’an seorang yang dalam keadaan junub atau haid.[4]


Hadis ini memiliki beberapa jalan periwayatan namun setiap darinya adalah dha‘if. Berkata Imam al-Nawawi rahimahullah (676H):[5]

Adapun hadis Ibn Umar: “Tidak boleh membaca sesuatu apa jua daripada al-Qur’an seorang yang dalam keadaan junub atau haid” , maka ia diriwayatkan oleh al-Tirmizi, Ibn Majah, al-Baihaqi dan selainnya. Ia adalah hadis yang dha‘if, didha‘ifkan oleh al-Bukhari, al-Baihaqi dan selainnya. Kedha‘ifan yang terdapat padanya adalah jelas.


Namun sebahagian ahli fiqh tetap melarang seorang wanita yang sedang haid daripada membaca al-Qur’an kerana diqiyaskan keadaan haid kepada keadaan junub.[6]

Namun hal ini dianggap tidak tepat kerana dua sebab:

1. Peranan qiyas ialah mengeluarkan hukum bagi perkara-perkara yang tidak wujud pada zaman Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam. Apa-apa perkara baru yang wujud selepas itu, maka hukumnya disandarkan secara analogi kepada sesuatu yang sudah sedia dihukumkan pada zaman Rasulullah berdasarkan kesamaan sebabnya (‘illat). Adapun haid, maka ia adalah sesuatu yang wujud secara lazim pada zaman Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam. Apabila pada zaman itu Allah dan Rasul-Nya tidak menjatuhkan hukum melarang wanita yang haid daripada membaca al-Qur’an, maka tidak perlu bagi orang-orang terkemudian membuat hukum yang baru.

2. Haid dan junub adalah dua keadaan yang jauh berbeza. Junub adalah satu keadaan di mana seseorang itu memiliki pilihan untuk berada dalamnya atau tidak, dan seseorang itu boleh keluar daripada keadaan junub pada bila-bila masa melalui mandi wajib atau tayamum. Berbeza halnya dengan haid, ia bermula dan berakhir tanpa pilihan.


Sebahagian lain melarang atas dasar memelihara kesucian dan keagungan al-Qur’an. Justeru mereka berpendapat tidak boleh membaca (mentilawahkan) al-Qur’an kecuali beberapa perkataan atas dasar zikir dan memperoleh keberkatan.[7]

Pendapat ini juga dianggap kurang tepat kerana seseorang wanita, sama ada dalam keadaan haid atau tidak, tetap dianggap suci dan dihalalkan bagi mereka semua yang dihalalkan melainkan wujudnya dalil yang sahih yang melarang sesuatu ibadah seperti solat, puasa, tawaf dan bersetubuh. Adapun pensyari‘atan mandi wajib selepas berakhirnya tempoh haid, ia adalah penyucian atas sesuatu yang sedia suci dan bukannya penyucian atas sesuatu yang sebelum itu bersifat najis. Oleh itu tidaklah berkurang sedikitpun kesucian dan keagungan al-Qur’an apabila ia dibaca oleh seseorang wanita yang sedang dalam keadaan haid.


Pernah sekali Abu Hurairah radhiallahu 'anh mengasingkan diri daripada Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam. Beliau balik ke rumah untuk mandi wajib dan kemudian kembali. Rasulullah bertanya kenapakah dilakukan sedemikian, lalu Abu Hurairah menerangkan bahawa tadi beliau sebenarnya dalam keadaan junub.

Mendengar itu Rasulullah bersabda:


Subhanallah! Wahai Abu Hurairah! Sesungguhnya orang mukmin tidaklah ia menjadi najis.[8]


Kata-kata Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam di atas bersifat umum, menunjukkan bahawa seorang mukmin tidaklah ia sekali-kali akan berada dalam keadaan najis sekalipun dia dalam keadaan junub. Termasuk dalam keumuman hadis ini ialah wanita yang sedang haid.


Sebagai rumusan kepada kupasan ini, berikut dinukil kata-kata Syaikh al-Islam Ibn Taimiyyah rahimahullah (728H):[9]

Sesungguhnya para wanita mereka mengalami haid pada zaman Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam, maka seandainya membaca al-Qur’an diharamkan ke atas mereka (ketika haid) sepertimana solat, pasti baginda Nabi shallallahu 'alaihi wasallam akan menjelaskannya kepada umatnya.
Baginda akan mengajarnya kepada para Ummul Mukminun (para isteri baginda) dan akan dinukil daripada mereka oleh orang ramai. Akan tetapi tidak ada satupun (riwayat) yang melarang yang dinukil daripada Nabi. Oleh itu hal ini tidak boleh dianggap terlarang padahal telah diketahui bahawa baginda tidak melarangnya. Justeru jika baginda tidak melarangnya padahal ramai wanita yang haid di zamannya, maka sesungguhnya ketahuilah bahawa ia sememangnya tidak haram.

Kesimpulan:


Allah Subhanahu wa Ta‘ala berfirman:


Alif-Lam-Mim. Kitab Al-Quran ini, tidak ada sebarang syak padanya; ia pula menjadi petunjuk bagi orang-orang yang (hendak) bertaqwa.
[al-Baqarah 2:1-2]


Setiap individu Muslim yang bertaqwa memerlukan al-Qur’an sebagai kitab yang memberi petunjuk kepada mereka. Petunjuk ini diperlukan pada setiap masa dan tempat, termasuk oleh para wanita ketika mereka didatangi haid. Tidak mungkin untuk dikatakan bahawa ketika haid mereka tidak memerlukan petunjuk dalam kehidupan sehari-harian mereka. Atas keperluan inilah al-Qur’an dan al-Sunnah yang sahih tidak melarang para wanita yang didatangi haid daripada memegang dan membaca al-Qur’an seperti biasa. Adapun pendapat yang mengatakan ianya haram, ia adalah pendapat yang lemah sekalipun masyhur.


-------------------------------------------------------------------------------------------


[1] Sahih: Hadis daripada ‘Amr bin Hazm radhiallahu 'anh, dikeluarkan oleh Ibn Hibban, al-Hakim, Baihaqi dan lain-lain melalui beberapa jalan yang setiap darinya memiliki kelemahan. Namun setiap darinya saling menguat antara satu sama lain sehingga dapat diangkat ke taraf sahih, atau setepatnya sahih lighairihi. Lihat semakan Badri Abdul al-Samad dalam al-Itihaf bi Takhrij Ahadith al-Isyraf ‘ala Masail al-Ikhtilaf (Dar al-Buhts, Dubai 1999), jld. 1, ms. 77-82.


[2] Ayat yang sama ini juga digunakan oleh mereka yang berpendapat wajib berwudhu’ sebelum memegang al-Qur’an, baik bagi lelaki atau wanita. Berdasarkan penjelasan yang sama di atas, dapat diketahui bahawa tidaklah tepat untuk menggunakan ayat ini sebagai dalil wajib berwudhu’. Oleh itu yang benar adalah, boleh memegang dan membaca al-Qur’an sekalipun tanpa berwudhu’.


[3] Demikian juga keterangan beberapa sahabat dan tabi‘in sebagaimana yang diriwayatkan oleh Ibn Jarir al-Thabari dalam Jamii al-Bayan (Dar al-Fikr, Beirut 1999), riwayat no: 25955 – 25970. Lihat juga al-Mawardi - Al-Nukatu wa al-‘Uyun (Dar al-Kutub al-Ilmiyah, Beirut), jld. 5, ms. 463-464.


[4] Dha‘if: Hadis daripada ‘Abd Allah ibn Umar radhiallahu 'anh, dikeluarkan oleh al-Tirmizi, Ibn Majah, al-Daruquthni dan lain-lain. Ia memiliki 3 jalan periwayatan yang semuanya dha‘if. Shaikh al-Albani tidak menjadikannya penguat antara satu sama lain manakala Badri ‘Abd al-Samad berpendapat ia saling menguat sehingga dapat diangkat ke taraf hasan (hasan lighairihi). Lihat Irwa al-Ghaleel fi Takhrij Ahadith Manar al-Sabil (Maktabah al-Islami, Beirut), hadis no: 192 dan al-Ittihaf bi Takhrij Ahadith al-Isyraf, jld 1, ms 83-84.


[5] Majmu’ Syarh al-Muhazzab (Dar Ihya’ al-Turath al-Arabi, Beirut 2001), jld. 2, ms. 123-125 (Kitab Taharah, Bab Apa yang mewajibkan mandi, Bab Hukum terhadap 3 perkara).


[6] Lihat Majmu Syarh al-Muhazzab jld. 2, ms. 267-268 (Kitab Haid, berkata al-Musannif: “Dan dilarang atasnya membaca Qur’an….”).


[7] Lihat al-Kasani – al-Bada‘i al-Sona‘i (Dar al-Kitab al-Arabi, Beirut 1982), jld. 1, ms. 38 (Bab permasalahan adab-adab wudhu’).


[8] Sahih: Ringkasan hadis yang dikeluarkan oleh al-Bukhari dan Muslim, lihat al-Lu’ Lu’ wa al-Marjan (Fu‘ad Abdul Baqi; Dar al-Salam, Riyadh 1995) – hadis no: 210.


[9] Majmu al-Fatawa (Dar al-Wafa’, Kaherah 2001), jld. 26, ms. 191. Lihat juga pembahasan Ibn Hazm dalam al-Muhalla (Dar Ihya’ al-Turath al-Arabi, Beirut), jld. 1, ms. 78-85 (Masalah no: 116: Membaca al-Qur’an dan bersujud dan menyentuh mushaf).


Hukum Menyentuh Al-Quran Bagi Wanita Haid
Kedelapan : Cerai/Talak
Diharamkan bagi seorang suami untuk menceraikan istrinya dalam keadaan haid,
berdasarkan firman Allah Ta’ala :
“Wahai Nabi, apabila kalian hendak menceraikan para istri maka ceraikanlah
mereka pada saat mereka dapat (menghadapi) ‘iddah-nya… .” (At Thalaq : 1)
Al Hafidh Ibnu Katsir rahimahullah dalam tafsirnya membawakan ucapan Ali bin Abi
Thalhah dari Ibnu Abbas tentang firman Allah Ta’ala : “Fathalliquuhunna li
‘iddatihinna”.
“Ibnu Abbas menafsirkan : ((Tidak boleh seseorang menceraikan istrinya dalam
keadaan haid dan tidak boleh pula ketika si istri dalam keadaan suci namun telah
disetubuhi dalam masa suci tersebut. Akan tetapi bila ia tetap ingin menceraikan
istrinya maka hendaklah ia membiarkannya (menahannya) sampai datang masa haid
berikutnya lalu disusul masa suci, setelah itu ia bisa menceraikannya)).”
(Tafsirul Qur’anil Adhim 4/485)
Ibnu Katsir rahimahullah selanjutnya mengatakan : “Dari sini fuqaha (para ahli
fikih) mengambil hukum-hukum talak. Mereka membagi talak itu kepada talak sunnah
dan talak bid’ah. Talak sunnah adalah seseorang mentalak istrinya dalam keadaan
suci dan belum disetubuhi (ketika suci tersebut) atau dalam keadaan istrinya
telah dipastikan hamil. Sedangkan talak bid’ah adalah seseorang mentalak
istrinya ketika sedang haid atau ketika suci namun telah disetubuhi, sehingga
tidak diketahui apakah si istri hamil dengan sebab hubungan badan tersebut atau
tidak hamil… .” (Tafsirul Qur’anil Adhim 4/485)
Apabila si istri dicerai dalam hari haidnya maka ia tidak dapat segera
menghitung masa ‘iddah-nya karena haid yang sedang ia alami tidak terhitung
sebagai ‘iddah. Sebagaimana kita ketahui bahwa masa ‘iddah wanita yang dicerai
suaminya adalah tiga quru’ (tiga kali haid atau tiga kali suci).
Allah berfirman :
“Wanita-wanita yang ditalak hendaklah menahan diri (menunggu) tiga kali quru’…
.” (Al Baqarah : 228)
Demikian pula apabila ia dicerai dalam keadaan suci setelah sebelumnya
disetubuhi, maka ia juga tidak dapat menghitung ‘iddah-nya secara pasti karena
belum diketahui apakah ia hamil dari hubungan itu hingga ia harus ber-’iddah
dengan kehamilannya ataukah ia tidak hamil hingga ia dapat ber-’iddah dengan
hitungan masa haidnya. Karena ada perbedaan antara ‘iddah-nya wanita yang hamil
dengan wanita yang tidak hamil. ‘Iddah wanita yang hamil disebutkan dalam firman
Allah Ta’ala :
“Dan wanita-wanita yang hamil masa ‘iddah mereka adalah sampai mereka melahirkan
kandungannya.” (Ath Thalaq : 4)
Dengan demikian apabila tidak terdapat keyakinan kapan masa ‘iddah dapat
dihitung maka diharamkan menjatuhkan talak kecuali setelah jelas perkaranya.
Apabila seorang suami menceraikan istrinya yang sedang haid, maka si suami
berdosa. Ia wajib bertaubat kepada Allah Ta’ala dan ia kembalikan si istri dalam
perlindungannya (rujuk) untuk ia ceraikan dengan cerai yang syar’i sesuai dengan
perintah Allah dan Rasul-Nya. Setelah ia rujuk, ia biarkan istrinya sampai
bersih dari haid tersebut (suci), kemudian ia tahan lagi (jangan dijatuhkan
talak) sampai datang haid berikutnya lalu suci. Setelah itu, ia bisa memilih
antara menceraikan atau tidak. Namun bila ia ingin menceraikan, maka tidak boleh
ia gauli istri tersebut dalam masa sucinya itu (yakni dicerai sebelum digauli).
(Risalah fi Dima’ith Thabi’iyyah lin Nisa’. Asy Syaikh Muhammad Shalih Al
‘Utsaimin)
Dalil dari penjelasan di atas disebutkan oleh Al Imam Al Bukhari dalam
Shahih-nya dengan sanad yang beliau bawakan sampai kepada Ibnu Umar radhiallahu
‘anhuma bahwasannya ia menceraikan istrinya dalam keadaan haid. Maka Umar
menanyakan hal tersebut kepada Nabi Shallallahu ‘Alaihi Wa Sallam. Mendengar hal
tersebut Nabi Shallallahu ‘Alaihi Wa Sallam marah, kemudian beliau bersabda :
“Perintahkanlah ia (yakni Ibnu Umar) agar merujuk istrinya, kemudian ia tahan
hingga istrinya suci dari haid. Kemudian (dia tahan hingga) istrinya haid lagi
(datang haid berikutnya) lalu suci. Setelah itu jika ia mau, ia tahan istrinya
(tidak diceraikan) dan jika ia mau, ia ceraikan sebelum digauli. Itulah ‘iddah
yang diperintahkan oleh Allah ‘Azza wa Jalla untuk menceraikan wanita (bila
ingin dicerai, pent.).” (HR. Bukhari nomor 5251 dan Muslim nomor 1, 2 Kitab Ath
Thalaq)
Dalam riwayat Muslim disebutkan : “Perintahkanlah dia agar merujuk istrinya,
kemudian hendaklah ia menceraikannya dalam keadaan suci atau (dipastikan)
hamil.”
Al Imam Ash Shan’ani menyebutkan keharaman talak dalam masa haid ini dalam
kitabnya Subulus Salam (3/267), demikian juga Al Imam Asy Syaukani dalam Nailul
Authar (6/260)
Menurut Asy Syaikh Ibnu ‘Utsaimin, ada tiga keadaan yang dikecualikan dalam
pengharaman talak ketika istri sedang haid (yakni dibolehkan mentalaknya
walaupun dalam keadaan haid) :
Pertama : Apabila talak dijatuhkan sebelum ia berduaan dengan si istri atau
sebelum ia sempat bersetubuh dengan si istri setelah atau selama nikahnya. Dalam
keadaan demikian tidak ada ‘iddah bagi si wanita dan tidak haram menceraikannya
dalam masa haidnya.
Kedua : Apabila haid terjadi di waktu istri sedang hamil dan telah lewat
penjelasan hal ini.
Ketiga : Apabila talak dijatuhkan dengan permintaan istri dengan cara ia menebus
dirinya dengan mengembalikan sesuatu yang pernah diberikan suaminya atau
diistilahkan dengan khulu’.
Hal ini dipahami dari hadits Ibnu Abbas radhiallahu ‘anhuma. Disebutkan
bahwasannya istrinya Tsabit bin Qais bin Syamas datang kepada Nabi Shallallahu
‘Alaihi Wa Sallam lalu ia berkata : “Wahai Rasulullah, tidaklah aku mencela
Tsabit bin Qais dalam hal akhlak dan agamanya. Akan tetapi, aku tidak suka kufur
dalam Islam.”[1]
Maka Nabi Shallallahu ‘Alaihi Wa Sallam bersabda kepada istrinya Tsabit :
[ "Apakah engkau mau mengembalikan kebunnya kepadanya [yakni kepada Tsabit,
pent]?” Wanita itu menjawab : “Ya.” Rasulullah Shallallahu ‘Alaihi Wa Sallam
bersabda kepada Tsabit : “Terimalah kebun tersebut dan jatuhkan talak satu
padanya.” (HR. Bukhari nomor 5273, 5374, 5275, 5276) ]
Dalam hadits di atas Nabi Shallallahu ‘Alaihi Wa Sallam tidak menanyakan kepada
wanita tersebut apakah ia dalam keadaan haid atau tidak.
Ibnu Qudamah dalam Al Mughni ketika memberikan alasan dibolehkannya khulu’
(permintaan cerai dari wanita dengan mengembalikan mahar) pada masa haid, beliau
menyatakan : “Larangan dijatuhkannya talak ketika haid karena bermudlarat bagi
si wanita dengan panjangnya masa ‘iddah yang harus dia hadapi. Sedangkan khulu’
dibolehkan untuk menghilangkan kemudlaratan bagi si wanita berupa buruknya
pergaulan dengan suami dan hidup bersama suami yang yang tidak ia suka. Yang
demikian ini lebih besar kemudlaratannya daripada kemudlaratan panjangnya
‘iddah. Maka dibolehkan menolak kemudlaratan yang lebih besar dengan
kemudlaratan yang lebih kecil. Karena itulah Nabi Shallallahu ‘Alaihi Wa Sallam
tidak menanyakan kepada istri yang mengajukan khulu’ tentang keadaannya (apakah
ia haid atau suci, pent.).” (Al Mughni 7/247)
Kesembilan : Masa ‘Iddah Dihitung Dengan Haid
Sebagaimana yang telah disebutkan di atas bahwasannya ‘iddah wanita yang
bercerai dengan suaminya dan keduanya sudah pernah berduaan atau berhubungan
adalah tiga quru’, sedangkan wanita yang sedang hamil masa ‘iddah-nya sampai
melahirkan, sama saja apakah saat melahirkan masih panjang atau pendek.
Apabila si istri tidak mengalami haid karena usianya masih kecil misalnya atau
si istri telah menopause maka masa ‘iddah-nya selama tiga bulan berdasarkan
firman Allah :
“Wanita-wanita yang sudah berhenti dari haid dari kalangan istri-istri kalian.
Jika kalian ragu, maka ‘iddah mereka adalah tiga bulan, demikian pula
wanita-wanita yang belum haid.” (Ath Thalaq : 4)
Kata Asy Syaikh Ibnu ‘Utsaimin : “Apakah wanita tersebut masih mengalami haid
namun karena penyakit atau sedang menyusui hingga haidnya berhenti, maka
‘iddah-nya seperti wanita yang mengalami haid yang normal walaupun masanya
panjang untuk datangnya haid itu hingga ia mulai ber-’iddah dengannya. Apabila
sebab terhentinya haid telah hilang, misalnya telah sembuh dari sakit namun
haidnya belum juga datang maka ia ber-’iddah selama satu tahun penuh sejak
hilangnya sebab tersebut. Ini merupakan pendapat yang shahih yang sesuai dengan
kaidah-kaidah syar’iyyah. ‘Iddah setahun tersebut dengan perincian sembilan
bulan darinya dalam rangka berjaga-jaga dari kemungkinan hamil dan tiga bulan
darinya untuk ‘iddah.” (Risalah fid Dima’)
Adapun bila talak dijatuhkan setelah akad, sebelum berduaan dan bersetubuh maka
tidak ada ‘iddah bagi wanita tersebut berdasarkan firman Allah :
“Wahai orang-orang yang beriman apabila kalian menikahi wanita-wanita Mukminah,
kemudian kalian ceraikan mereka sebelum kalian sentuh maka tidak ada kewajiban
atas mereka ‘iddah bagi kalian yang kalian minta menyempurnakannya.” (Al Ahzab :
49)
Kesepuluh : Bolehnya Wanita Haid Berdzikir Kepada Allah Dan Membaca Al Qur’an
Al Imam Bukhari dalam Shahih-nya (nomor 971) meriwayatkan dengan sanadnya sampai
kepada Ummu ‘Athiyah radhiallahu ‘anha, ia berkata :
“Kami dulunya diperintah untuk keluar (ke lapangan shalat Ied, pent.) pada Hari
Raya sampai-sampai kami mengeluarkan gadis dari pingitannya dan wanita-wanita
haid. Mereka ini berada di belakang orang-orang (yang shalat), mereka bertakbir
dan berdo’a dengan takbir dan doanya orang-orang yang hadir. Mereka mengharapkan
berkah hari tersebut dan kesuciannya.” (Diriwayatkan juga oleh Muslim nomor 10 :
‘Shalat Iedain’)
‘Aisyah radhiallahu ‘anha berkata : “Aku datang ke Makkah dalam keadaan haid.
Dan aku belum sempat Thawaf di Ka’bah dan Sa’i antara Shafa dan Marwah. Maka aku
adukan hal itu kepada Rasulullah Shallallahu ‘Alaihi Wa Sallam, beliau bersabda
:
“Perbuatlah sebagaimana yang dilakukan seorang yang berhaji, hanya saja jangan
engkau Thawaf di Ka’bah sampai engkau suci (dari haid).” (HR. Bukhari nomor 1650
dan Muslim nomor 120/ Kitab Al Hajj)
Dua hadits di atas memberi faedah bahwa wanita haid disyariatkan untuk berdzikir
kepada Allah Ta’ala, dan Al Qur’an termasuk dzikir sebagaimana Allah berfirman :
“Sesungguhnya Kami-lah yang menurunkan Adz Dzikir (Al Qur’an) dan Kami-lah yang
akan menjaganya.” (Al Hijr : 9)
Apabila seorang yang berhaji dibolehkan membaca Al Qur’an maka demikian pula
bagi wanita haid, karena yang dikecualikan dalam larangan Nabi Shallallahu
‘Alaihi Wa Sallam kepada ‘Aisyah yang sedang haid hanyalah Thawaf.
Permasalahan membaca Al Qur’an bagi wanita haid ini memang ada perselisihan di
kalangan ulama. Ada yang membolehkan dan ada yang tidak membolehkan.
Abu Hanifah berpendapat bolehnya wanita haid membaca Al Qur’an dan ini merupakan
pendapat yang masyhur dalam madzhab Syafi’i dan Ahmad, dan pendapat ini yang
dikuatkan oleh Ibnu Taimiyah. Mereka mengatakan : “Asal dalam perkara ini adalah
halal. Maka tidak boleh memindahkan kepada selainnya kecuali karena ada larangan
yang shahih yang jelas.”
Adapun jumhur Ahli Ilmu berpendapat tidak boleh bagi wanita haid untuk membaca
Al Qur’an, akan tetapi boleh baginya untuk berdzikir kepada Allah. Mereka ini
mengkiaskan (atau menyamakan) haid dengan junub, padahal sebenarnya tidak ada
pula dalil yang melarang orang junub untuk membaca Al Qur’an.
Yang kuat dalam hal ini adalah pendapat yang pertama, dan ini bisa dilihat dalam
Majmu’ Fatawa 21/460 dan Syarhuz Zad 1/291. (Nukilan dari Syarh Umdatul Ahkam
karya Abu Ubaidah Az Zaawii, murid senior Asy Syaikh Muqbil bin Hadi Al Wadhi’i)
Asy Syaikh Mushthafa Al Adhawi dalam kitabnya Jami’ Ahkamin Nisa’ (1/183-187)
membawakan bantahan bagi yang berpendapat tidak bolehnya wanita haid membaca Al
Qur’an dan di akhir tulisannya beliau berkata : “Maka kesimpulan permasalahan
ini adalah boleh bagi wanita haid untuk berdzikir kepada Allah dan membaca Al
Qur’an karena tidak ada dalil yang shahih yang jelas dari Rasulullah Shallallahu
‘Alaihi Wa Sallam yang melarang dari hal tersebut bahkan telah datang dalil yang
memberi faedah bolehnya (wanita haid) membaca Al Qur’an dan berdzikir
sebagaimana telah lewat penyebutannya, Wallahu A’lam.”
Kesebelas : Hukum Menyentuh Mushaf Bagi Wanita Haid
Al Hafidh Ibnu Hajar dalam Fathul Bari (1/502) menyatakan bolehnya wanita haid
membawa Al Qur’an dan ini sesuai dengan madzhab Abu Hanifah. Berbeda dengan
pendapat jumhur yang melarang hal tersebut dan mereka menyatakan bahwa membawa
Al Qur’an dalam keadaan haid mengurangi pengagungan terhadap Al Qur’an.
Berkata Asy Syaikh Mushthafa Al Adawi : “Mayoritas Ahli Ilmu berpendapat wanita
haid tidak boleh menyentuh mushaf Al Qur’an. Namun dalil-dalil yang mereka
bawakan untuk menetapkan hal tersebut tidaklah sempurna untuk dijadikan sisi
pendalilan. Dan yang kami pandang benar, Wallahu A’lam, bahwasannya boleh bagi
wanita haid untuk menyentuh mushaf Al Qur’an. Berikut ini kami bawakan
dalil-dalil yang digunakan oleh mereka yang melarang wanita haid menyentuh Al
Qur’an. Kemudian kami ikutkan jawaban atas dalil-dalil tersebut (untuk
menunjukkan bahwasanya wanita haid tidaklah terlarang untuk menyentuh mushaf,
pent.) :
1) Firman Allah Ta’ala :
“Tidaklah menyentuhnya kecuali mereka yang disucikan.” (Al Waqi’ah : 79)
2) Sabda Nabi Shallallahu ‘Alaihi Wa Sallam :
“Tidaklah menyentuh Al Qur’an itu kecuali orang yang suci.” (HR. Ath Thabrani.
Lihat Shahihul Jami’ 7880. Al Misykat 465)
Jawaban atas dalil di atas :
Pertama : Mayoritas Ahli Tafsir berpendapat bahwa yang diinginkan dengan dlamir
(kata ganti) dalam firman Allah Ta’ala : ((Laa Yamassuhu)) adalah ‘Kitab Yang
Tersimpan Di Langit’. Sedangkan ((Al Muthahharun)) adalah ‘Para Malaikat’. Ini
dipahami dari konteks beberapa ayat yang mulia :
“Sesungguhnya dia adalah Qur’an (bacaan) yang mulia dalam kitab yang tersimpan,
tidaklah menyentuhnya kecuali Al Muthahharun (mereka yang disucikan).” (Al
Waqi’ah : 77-79)
Dan yang menguatkan hal ini adalah firman Allah Ta’ala :
“Dalam lembaran-lembaran yang dimuliakan, yang ditinggikan lagi disucikan, di
tangan para utusan yang mulia lagi berbakti (yakni para malaikat, pent.).”
(Abasa : 13-16)
Inilah pendapat mayoritas Ahli Tafsir tentang tafsir ayat ini.
Pendapat Kedua : Tentang tafsir ayat ini bahwasannya yang dimaukan dengan Al
Muthahharun adalah kaum Mukminin, berdalil dengan firman Allah :
“Hanyalah orang-orang musyrik itu najis.” (At Taubah : 28)
Dan dengan sabda Nabi Shallallahu ‘Alaihi Wa Sallam :
“Sesungguhnya orang Muslim itu tidak najis.” (HR. Bukhari nomor 283 dan Muslim
nomor 116)
Dan Nabi Shallallahu ‘Alaihi Wa Sallam melarang bepergian dengan membawa mushaf
ke negeri musuh, karena khawatir jatuh ke tangan mereka. (HR. Muslim dari Ibnu
Umar radhiallahu ‘anhuma)
Pendapat Ketiga : Bahwasannya yang dimaukan dengan firman Allah (yang artinya) :
“Tidaklah menyentuhnya kecuali mereka yang disucikan.” (Al Waqi’ah : 79) adalah
tidak ada yang dapat merasakan kelezatannya dan tidak ada yang dapat mengambil
manfaat dengannya kecuali orang-orang Mukmin.
Namun adapula Ahli Tafsir (walaupun sedikit) yang berpendapat dengan pendapat
keempat, bahwa : “Yang dimaksudkan dengan Al Muthahharun adalah mereka yang
disucikan dari dosa-dosa dan kesalahan.
Dan yang kelima : Al Muthahharun adalah mereka yang suci dari hadats besar dan
kecil.
Sisi keenam : Al Muthahharun adalah mereka yang suci dari hadats besar
(janabah).
Mereka yang membolehkan wanita haid menyentuh mushaf memilih sisi yang pertama,
dengan begitu tidak ada dalil dalam ayat tersebut yang menunjukkan larangan bagi
wanita haid untuk menyentuh Al Qur’an. Sedangkan mereka yang melarang wanita
haid menyentuh Al Qur’an memilih sisi kelima dan keenam. Dan telah lewat
penjelasan bahwa mayoritas ahli tafsir menafsirkan Al Muthahharun dengan
malaikat.
Dalil Kedua : Tidak aku dapatkan isnad yang shahih, tidak pula yang hasan,
bahkan yang mendekati shahih atau hasan untuk hadits yang dijadikan dalil oleh
mereka yang melarang wanita haid menyentuh Al Qur’an. Setiap sanad hadits ini
yang aku dapatkan, semuanya tidak lepas dari pembicaraan. Lantas apakah hadits
ini bisa terangkat kepada derajat shahih atau hasan dengan dikumpulkannya semua
sanadnya atau tidak?
Dalam masalah ini ada perbedaan pendapat, Asy Syaikh Albani rahimahullah
menshahihkannya dalam Al Irwa’ (91/158). Bila hadits ini dianggap shahih
sekalipun, maka pengertiannya sebagaimana pengertian ayat yang mulia di atas.
(Jami’ Ahkamin Nisa’ 1/187-188)
Asy Syaikh Al Albani rahimahullah sendiri ketika menjabarkan hadits di atas
beliau menyatakan bahwa yang dimaksud dengan ‘thahir’ adalah orang Mukmin baik
dalam keadaan berhadats besar atau hadats kecil ataupun dalam keadaan haid.
Wallahu A’lam.
Keduabelas : Bolehkah Wanita Haid Masuk Ke Masjid?
Dalam masalah ini ada perselisihan pendapat di kalangan Ahli Ilmu, ada yang
membolehkan dan ada yang tidak membolehkan.
Asy Syaikh Mushthafa Al Adawi membawakan dalil dari kedua belah pihak dan
kemudian ia merajihkan/menguatkan pendapat yang membolehkan wanita haid masuk ke
masjid. Berikut ini dalil-dalilnya :
Dalil Yang Membolehkan :
1) Al Bara’ah Al Ashliyyah, maknanya tidak ada larangan untuk masuk ke masjid.
2) Bermukimnya wanita hitam yang biasa membersihkan masjid, di dalam masjid,
pada masa Nabi Shallallahu ‘Alaihi Wa Sallam. Tidak ada keterangan bahwasannya
Nabi Shallallahu ‘Alaihi Wa Sallam memerintahkan dia untuk meninggalkan masjid
ketika masa haidnya, dan haditsnya terdapat dalam Shahih Bukhari.
3) Sabda Nabi Shallallahu ‘Alaihi Wa Sallam kepada ‘Aisyah radhiallahu ‘anha
yang tertimpa haid sewaktu melaksanakan ibadah haji bersama beliau Shallallahu
‘Alaihi Wa Sallam :
“Lakukanlah apa yang diperbuat oleh seorang yang berhaji kecuali jangan engkau
Thawaf di Ka’bah.” (HR. Bukhari nomor 1650)
Dalam hadits di atas Nabi Shallallahu ‘Alaihi Wa Sallam tidak melarang ‘Aisyah
untuk masuk ke masjid dan sebagaimana jamaah haji boleh masuk ke masjid maka
demikian pula wanita haid (boleh masuk masjid).
4) Sabda Nabi Shallallahu ‘Alaihi Wa Sallam :
“Sesungguhnya orang Muslim itu tidak najis.” (HR. Bukhari nomor 283 dan Muslim
nomor 116 Kitab Al Haid)
5) Atha bin Yasar berkata : “Aku melihat beberapa orang dari shahabat Rasulullah
Shallallahu ‘Alaihi Wa Sallam duduk di masjid dalam keadaan mereka junub apabila
mereka telah berwudlu seperti wudlu shalat.” (Dikeluarkan oleh Said bin Manshur
dalam Sunan-nya dan isnadnya hasan)
Maka sebagian ulama mengkiaskan junub dengan haid.
Mereka yang membolehkan juga berdalil dengan keberadaan ahli shuffah yang
bermalam di masjid. Di antara mereka tentunya ada yang mimpi basah dalam keadaan
tidur. Demikian pula bermalamnya orang-orang yang i’tikaf di masjid, tidak
menutup kemungkinan di antara mereka ada yang mimpi basah hingga terkena janabah
dan di antara wanita yang i’tikaf ada yang haid.
Dalil Yang Melarang :
1) Firman Allah Ta’ala :
“Wahai orang-orang yang beriman janganlah kalian mendekati shalat sedangkan
kalian dalam keadaan mabuk hingga kalian mengetahui apa yang kalian ucapkan dan
jangan pula orang yang junub kecuali sekedar lewat sampai kalian mandi.” (An
Nisa’ : 43)
Mereka mengatakan bahwa yang dimaksud dengan kata ‘shalat’ dalam ayat di atas
adalah tempat-tempat shalat, berdalil dengan firman Allah Ta’ala :
“… niscaya akan runtuh tempat-tempat ibadah ruhban Nasrani, tempat ibadah
orang umum dari Nasrani, shalawat, dan masjid-masjid.” (Al Hajj : 40)
Mereka berkata : “((Akan runtuh shalawat)) maknanya ((akan runtuh tempat-tempat
shalat)).”
Di sini mereka mengkiaskan haid dengan junub. Namun kata Asy Syaikh Mushthafa :
“Kami tidak sepakat dengan mereka karena orang yang junub dapat segera bersuci
sehingga di dalam ayat ini ada anjuran untuk bersegera dalam bersuci, sedangkan
wanita yang haid tidak dapat berbuat demikian.”
2) Sabda Nabi Shallallahu ‘Alaihi Wa Sallam kepada para wanita ketika beliau
memerintahkan mereka untuk keluar ke tanah lapangan pada saat shalat Ied. Beliau
menyatakan :
“Hendaklah wanita-wanita haid menjauh dari mushalla.” (HR. Bukhari nomor 324)
Jawaban atas dalil ini adalah bahwa yang dimaksud dengan ‘mushalla’ di sini
adalah ‘shalat’ itu sendiri, yang demikian itu karena Nabi Shallallahu ‘Alaihi
Wa Sallam dan para shahabatnya shalat Ied di tanah lapang, bukan di masjid dan
sungguh telah dijadikan bumi seluruhnya untuk ummat ini sebagai masjid (tempat
shalat).
3) Rasulullah Shallallahu ‘Alaihi Wa Sallam mendekatkan kepala beliau kepada
‘Aisyah yang berada di luar masjid ketika beliau sedang berada di dalam masjid,
hingga ‘Aisyah dapat menyisir beliau dan ketika itu ‘Aisyah sedang haid.
Jawaban atas dalil ini adalah tidak ada di dalamnya larangan secara jelas bagi
wanita haid untuk masuk ke dalam masjid. Sementara di masjid itu sendiri banyak
kaum pria dan Rasulullah Shallallahu ‘Alaihi Wa Sallam tentu tidak suka mereka
sampai melihat istri beliau.
4) Perintah-perintah yang ada untuk membersihkan masjid dari kotoran-kotoran.
Dalam hal ini juga tidak ada larangan yang tegas bagi wanita haid. Yang jelas
selama wanita haid tersebut aman dari kemungkinan darahnya mengotori masjid,
maka tidak apa-apa ia duduk di dalam masjid.
5) Hadits yang lafadhnya :
“Aku tidak menghalalkan masjid bagi orang junub dan tidak pula bagi wanita
haid.” (HR. Abu Daud 1/232, Baihaqi 2/442. Didlaifkan dalam Al Irwa’ 1/124)
Namun hadits ini dlaif (lemah) karena ada rawi bernama Jasrah bintu Dajaajah.
“Sebagai akhir”, kata Asy Syaikh Mushthafa, “kami memandang tidak ada dalil yang
shahih yang tegas melarang wanita haid masuk ke masjid, dan berdasarkan hal itu
boleh bagi wanita haid masuk masjid atau berdiam di dalamnya.” (Jami’ Ahkamin
Nisa’ 1/191-195, dengan sedikit ringkasan)
Ketigabelas : Wajibnya Mandi Setelah Suci Dari Haid
Apabila wanita bersih dari haidnya maka ia wajib mandi dengan membersihkan
seluruh tubuhnya berdasarkan sabda Nabi Shallallahu ‘Alaihi Wa Sallam kepada
Fathimah bintu Abi Hubaisy :
“Tinggalkanlah shalat sekadar hari-hari yang engkau biasa haid padanya, dan
(jika telah selesai haidmu) mandilah, dan shalatlah.” (HR. Bukhari nomor 325)
Yang wajib ketika mandi ini adalah minimal meratakan air ke seluruh tubuh hingga
pokok rambut. Dan yang utama melakukan mandi sebagaimana yang disebutkan dalam
hasdits Nabi Shallallahu ‘Alaihi Wa Sallam ketika beliau ditanya oleh seorang
wanita Anshar tentang tata cara mandi haid. Beliau Shallallahu ‘Alaihi Wa Sallam
sebagaimana yang dikhabarkan oleh ‘Aisyah radhiallahu ‘anha bersabda :
[ "Ambillah secarik kain yang diberi misik lalu bersucilah dengannya". Wanita
itu bertanya : "Bagaimana cara aku bersuci dengannya?" Nabi menjawab :
"Bersucilah dengannya". Wanita itu bertanya lagi : "Bagaimana caranya?" Nabi
berkata : "Subhanallah, bersucilah". 'Aisyah berkata : Maka aku menarik wanita
tersebut ke dekatku, lalu aku katakan kepadanya : "Ikutilah bekas darah dengan
kain tersebut". (HR. Bukhari nomor 314 dan Muslim nomor 60) ]
Atau lebih lengkapnya disebutkan dalam riwayat Muslim (nomor 61), bahwasannya
Asma bintu Syakl bertanya tentang tata cara mandi haid maka beliau Shallallahu
‘Alaihi Wa Sallam mengajarkan :
[ "Salah seorang dari kalian mengambil air dan daun sidr (bidara), lalu ia
bersuci dan membaguskan bersucinya. Kemudian ia tuangkan air ke kepalanya dan ia
gosok dengan kuat hingga air tersebut sampai ke akar-akar rambutnya, kemudian ia
tuangkan air ke atasnya, kemudian ia ambil secarik kain yang diberi misik (yakni
sepotong kain yang diberi misik) lalu ia bersuci dengannya". Maka bertanya Asma
: "Bagaimana cara ia bersuci dengannya?" Nabi menjawab : "Subhanallah, engkau
bersuci dengannya". 'Aisyah berkata kepada Asma dengan ucapan yang pelan yang
hanya didengar oleh orang yang diajak bicara : "Engkau mengikuti bekas darah
dengan kain tersebut". (HR. Muslim nomor 61) ]
Al Imam Nawawi rahimahullah ketika men-syarah hadits di atas menyatakan : “Telah
berkata Al Qadli ‘Iyadl rahimahullahu ta’ala : ((Bersuci yang pertama (yang
disebutkan dalam hadits ini) adalah bersuci dari najis-najis dan apa yang
terkena najis berupa darah haid)). Demikian dikatakan Al Qadli. Namun yang lebih
jelas, Wallahu A’lam, bahwasannya yang dimaksud dengan bersuci yang pertama
adalah wudlu sebagaimana hal ini disebutkan dalam sifat/cara mandi (janabah)
Nabi Shallallahu ‘Alaihi Wa Sallam.” (Syarah Shahih Muslim 4/15)
Hadits di atas juga menunjukkan sunnahnya mengikuti bekas darah dengan
kain/kapas yang diberi misik, sementara perkara ini banyak dilalaikan oleh para
wanita. Kata Al Imam Nawawi rahimahullah : “Ulama berselisih tentang hikmah
menggunakan misik (ketika mandi haid). Pendapat yang shahih yang terpilih yang
diucapkan oleh jumhur ashab kami (ulama dalam madzhab Syafi’i) dan selain mereka
adalah maksud menggunakan misik itu untuk mengharumkan bekas tempat darah dan
mencegah/menghilangkan bau yang tidak sedap.”
Dan dipahami dari hadits riwayat Muslim di atas bahwa penggunaan kain yang
diberi misik tersebut dilakukan setelah selesai mandi.
Selanjutnya Al Imam Nawawi berkata : “Perkara ini disunnahkan bagi setiap wanita
yang mandi dari haid atau nifas, sama saja apakah ia memiliki suami atau tidak.
Ia gunakan kain bermisik tersebut setelah mandi. Apabila ia tidak mendapatkan
misik maka boleh ia menggunakan wewangian apa saja yang ia dapatkan. Apabila ia
juga tidak mendapatkan wewangian lain, maka disunnahkan baginya untuk
menggunakan tanah atau yang semisalnya dari benda-benda yang dapat menghilangkan
aroma tidak sedap. Demikian disebutkan oleh ashab kami. Apabila ia tidak
mendapatkan apapun, maka air cukup baginya. Akan tetapi, jika ia meninggalkan
pemakaian wewangian padahal memungkinkan bagi dirinya unutk memakainya maka hal
itu dimakruhkan baginya. Namun bila tidak memungkinkan maka tidak ada kemakruhan
bagi dirinya.” (Syarah Shahih Muslim 4/13-14)
Pemakaian wewangian ketika mandi haid ini sangat ditekankan, sampai-sampai
wanita yang sedang ber-ihdad[2]diberi rukhshah/keringanan untuk mengoleskan
wewangian pada daerah sekitar farji/kemaluan setelah selesai mandi haid,
sebagaimana hal ini disebutkan dalam hadits riwayat Bukhari (nomor 313) dari
Ummu ‘Athiyah radhiallahu ‘anha, ia berkata : “Kami dilarang untuk ber-ihdad
atas mayat lebih dari tiga hari kecuali bila yang meninggal itu adalah suami
maka ihdad-nya (istri) 4 bulan 10 hari. (Selama ber-ihdad) kami tidak boleh
bercelak, tidak boleh memakai wewangian, tidak boleh memakai pakaian yang
dicelup kecuali pakaian ‘ashb (dari kain Yaman, pent.). Dan kami diberi
keringanan untuk menggunakan sepotong kain yang diberi wewangian ketika salah
seorang dari kami mandi untuk bersuci dari haid. Dan kami juga dilarang untuk
mengikuti jenasah.”
Apakah wajib bagi wanita yang mandi haid untuk melepaskan ikatan rambutnya? Al
Imam Muslim dalam Shahih-nya (nomor 58) meriwayatkan dengan sanadnya sampai
kepada Ummu Salamah radhiallahu ‘anha, bahwasannya ia bertanya kepada Nabi
Shallallahu ‘Alaihi Wa Sallam :
[ "Aku adalah wanita yang sangat kuat ikatan rambutku, apakah aku harus
melepaskannya untuk mandi janabah?" Dalam riwayat lain : "... dan mandi
haid?"[3] Beliau menjawab : “Tidak, hanya saja cukup bagimu untuk menuangkan air
di atas kepalamu tiga kali tuangan, kemudian engkau alirkan air ke tubuhmu,
dengan begitu maka engkau suci.” (HR. Muslim nomor 58) ]
Al Imam Ash Shan’ani (dalam Subulus Salam 1/142) dan Al Imam As Syaukani (dalam
Nailul Authar 1/346) keduanya menyebutkan tidak wajibnya melepas ikatan rambut
bagi wanita ketika mandi wajib.
Kata Asy Syaikh Ibnu ‘Utsaimin rahimahullah : “Tidak wajib melepas ikatan rambut
kepala ketika mandi kecuali bila ikatannya sangat kuat sehingga tidak
memungkinkan air mencapai pokok-pokok rambut, berdasarkan hadits Ummu Salamah
yang diriwayatkan oleh Muslim (kemudian beliau menyebukan hadits yang tersebut
di atas).” (Risalah fid Dima’)
Asy Syaikh Abdul Aziz bin Bazz rahimahullah berkata : “Yang shahih, tidaklah
wajib bagi wanita untuk melepas ikatan rambutnya ketika mandi haid berdalilkan
keterangan yang datang dalam sebagian riwayat Ummu Salamah yang dikeluarkan oleh
Al Imam Muslim… .”
Jumhur ulama berpendapat apabila air mencapai seluruh kepala bagian luarnya
maupun dalamnya tanpa harus melepas ikatan rambut maka tidak wajib melepasnya.
Berkata Asy Syaikh Muhammad bin Ibrahim : “Yang kuat dalam dalil adalah tidak
wajib melepas ikatan rambut ketika mandi haid sebagaimana tidak wajib melepasnya
ketika mandi janabah… .” (Lihat Bulughul Maram min Adillatil Ahkam dengan
catatan kaki yang dinukil dari pembahasan Asy Syaikh Albani dan Asy Syaikh
Abdullah Alu Bassam serta sebagian ulama Salaf. Halaman 48-49)
Asy Syaikh Mushthafa Al Adawi menyatakan : “Termasuk perkara yang disunnahkan
saja untuk wanita melepas ikatan rambutnya ketika mandi haid, dan hal ini
tidaklah wajib dan ini merupakan pendapat mayoritas ahli fikih. Al Imam Asy
Syafi’i rahimahullah dalam Al Umm (1-227) mengatakan : ((Apabila seorang wanita
memiliki rambut yang diikat maka tidak wajib baginya untuk melepas ikatan
tersebut ketika mandi janabah. Dan mandinya dari haid sama dengan mandinya dari
janabah, tidaklah berbeda)).” Kemudian Asy Syaikh Mushthafa menyimpulkan :
“Hendaklah seorang wanita memastikan sampainya air ke pokok-pokok rambutnya
tatkala ia mandi haid, sama saja apakah dia dapat memastikan dengan melepas
ikatan rambut atau tanpa melepasnya. Apabila tidak dapat dipastikan sampainya
air ke pokok rambut kecuali dengan melepas ikatannya maka hendaklah ia
melepaskannya –tapi bukan karena melepas ikatan rambut itu hukumnya wajib–
hanya saja hal itu dilakukan agar air sampai
ke pokok-pokok rambut.” (Jami’ Ahkamin Nisa’ 1/122)
Kesimpulan Tata Cara Mandi Haid
1. Menyiapkan air dan daun sidr atau yang bisa menggantikannya seperti sabun dan
lainnya.
2. Berwudlu dengan baik.
3. Menuangkan air ke kepala lalu digosok dengan sangat hingga air sampai ke
adsar/pokok rambut (atau mengenai seluruh kulit kepala).
4. Tidak wajib melepas ikatan rambut kecuali bila melepas ikatan tersebut akan
membantu untuk sampainya air ke pokok rambut.
5. Menuangkan air ke seluruh tubuh.
6. Mengambil kain/kapas atau sejenisnya yang telah diberi misik atau wewangian
lain (bila tidak mendapatkan misik), lalu mengoleskannya ke tempat-tempat yang
tadinya dialiri darah haid. (Jami’ Ahkamin Nisa’ 1/123)
Apabila wanita haid telah suci di tengah waktu shalat, wajib baginya untuk
segera mandi agar ia dapat menunaikan shalat tersebut pada waktunya. Apabila ia
sedang safar dan tidak ada air padanya atau ada air namun ia khawatir mudlarat
(berbahaya) bila memakainya atau ia sakit yang akan berbahaya bila ia memakai
air, maka cukup baginya bertayamum sebagai pengganti mandi hingga hilang darinya
uzur. Maka setelah itu ia mandi.
Sebagian wanita yang mendapatkan suci di tengah waktu shalat mengakhirkan
mandinya sampai waktu shalat yang lain dan ia katakan tidak mungkin dapat
menyempurnakan bersuci pada waktu tersebut. Ucapan seperti ini bukanlah alasan
dan bukan pula uzur karena memungkinkan bagi dia untuk mandi sekedar terpenuhi
yang wajib (dengan cukup mengenakan air pada seluruh tubuh) dan ia menunaikan
shalat pada waktunya. (Risalah fid Dima’ith Thabi’iyyah lin Nisa’. Asy Syaikh
Ibnu ‘Utsaimin)
Masail Haid
1) Apa yang harus diperbuat oleh seorang wanita bila ia melihat cairan berwarna
kuning atau darah keluar dari farji-nya sebelum tiba masa haid?
Asy Syaikh Abdullah bin Jibrin ketika ditanya tentang masalah ini, beliau
menjawab : “Apabila seorang wanita mengenali kebiasaan hari haidnya dengan
hitungan atau dengan warna darah atau dengan waktu, maka ia meninggalkan shalat
di waktu kebiasaan tersebut. Setelah suci ia mandi dan shalat. Adapun darah yang
keluar mendahului darah haid (sebelum datang waktu kebiasaan haid), maka
teranggap darah fasid (rusak/penyakit) dan ia tidak boleh meninggalkan shalat
dan puasa karena keluarnya darah fasid tersebut. Tetapi hendaklah ia mencuci
darah tersebut setiap waktu dan berwudlu setiap mau shalat dan ia tetap shalat
walaupun darah tersebut keluar terus menerus. Wanita yang mengalami seperti ini
teranggap seperti keadaannya wanita yang istihadlah.”
2) Apa yang harus diperbuat bila pakaian yang dikenakan terkena darah haid?
Asma’ berkata : [ "Datang seorang wanita menemui Rasulullah Shallallahu 'Alaihi
Wa Sallam seraya berkata : 'Apa pendapatmu wahai Rasulullah apabila salah
seorang dari kami pakaiannya terkena darah haidnya, apa yang harus dia perbuat?'
Beliau Shallallahu 'Alaihi Wa Sallam menjawab :
'Hendaklah ia mengerik darah pada pakaian tersebut, kemudian ia menggosoknya
dengan air dan mencucinya. (Setelah itu) ia dapat shalat dengan menggunakan
pakaian tersebut." (HR. Bukhari nomor 227 dan Muslim nomor 110/Kitab Ath
Thaharah) ]
3) Wanita haid melihat dirinya telah suci sebelum fajar namun ia belum sempat
mandi kecuali setelah terbit fajar, apakah ia boleh berpuasa pada hari itu?
Al Hafidh Ibnu Hajar menukilkan tentang sisi perbedaan antara puasa dan shalat
bagi wanita haid. Ia berkata : “Wanita haid seandainya ia suci sebelum fajar dan
ia berniat puasa maka sah puasanya tersebut menurut pendapat jumhur. Puasa
tersebut tidak tergantung pada mandi berbeda dengan shalat (harus mandi terlebih
dahulu apabila seseorang ingin melaksanakan shalat).” (Jami’ Ahkamin Nisa’)
4) Wanita haid mendengarkan ayat Sajadah, apakah ia boleh ikut sujud?
Apabila wanita haid mendengar ayat Sajadah maka tidak diketahui adanya larangan
baginya untuk sujud tilawah. Bahkan boleh baginya sujud tilawah, sebagaimana hal
ini dikatakan oleh Az Zuhri dan Qatadah. Wudlu bukanlah syarat untuk sujud
tilawah. Nabi Shallallahu ‘Alaihi Wa Sallam pernah membaca surat An Najm maka
beliau sujud dan ikut sujud bersama beliau kaum Muslimin yang hadir, orang-orang
musyrikin, jin, dan manusia, sebagaimana hal ini disebutkan dalam riwayat
Bukhari (nomor 4862) dari hadits Ibnu Abbas radhiallahu ‘anhuma. (Jami’ Ahkamin
Nisa’ 1/174)
5) Apa hukum menggunakan obat untuk menghentikan haid?
Ibnu Qudamah rahimahullah berkata dalam Al Mughni (1/221) : “Telah diriwayatkan
dari Imam Ahmad rahimahullah bahwasannya beliau berkata : ((Tidak apa-apa
seorang wanita meminum obat untuk menghentikan haidnya, apabila obat yang
dipakai itu sudah dikenal)).”
Namun semua ini berputar pada maslahat dan mudlarat, karena ada di antara obat
penahan haid tersebut yang memberi mudlarat bagi pemakainya. Maka dalam hal ini
hendaklah si wanita menyadari bahwa haid adalah ketetapan Allah bagi anak
perempuan turunan Adam hingga ia ridla dengan apa yang menimpanya. (Dinukil dari
fatwa Asy Syaikh Ibnu ‘Utsaimin rahimahullah)
6) Seorang wanita keluar darah dari farjinya melewati lama kebiasaan haidnya,
lalu apa yang harus ia perbuat?
Misalnya kebiasaan haid seorang wanita 6 hari, lalu suatu ketika bertambah
menjadi 7, 8, atau 10 hari. Maka ia melihat sifat darah yang keluar setelah 6
hari itu. Bila memang masih seperti darah haid maka ia meninggalkan shalat dan
puasa. Karena memang tidak didapatkan batasan tertentu untuk hari-hari haid.
Apabila darah yang keluar itu warnanya dan aroma/baunya bukan seperti darah
haid, maka ia mandi dan shalat. Wallahu A’lam.
Asy Syaikh Ibnu ‘Utsaimin rahimahullah ketika ditanyakan kepada beliau tentang
masalah ini beliau menjawab : “Apabila kebiasaan hari haid seorang wanita itu 6
atau 7 hari kemudian suatu ketika lebih dari kebiasaannya menjadi 8, 9, 10, atau
11 hari (dan sifat darahnya seperti darah haid, pent.), maka wanita tersebut
tetap tidak boleh shalat sampai ia suci. Yang demikian itu karena Nabi
Shallallahu ‘Alaihi Wa Sallam tidak menetapkan batasan tertentu dalam hari-hari
haid. Dan Allah Ta’ala berfirman :
“Mereka bertanya kepadamu tentang haid, katakanlah : ‘Haid itu adalah kotoran’ “
(Al Baqarah : 222)
Maka kapan saja darah itu keluar dari farji, wanita yang mengalaminya tetap
dikatakan haid sampai ia suci dan mandi kemudian mengerjakan shalat. Apabila
pada bulan berikutnya haidnya datang kurang dari perhitungan hari pada bulan
sebelumnya maka ia mandi apabila telah suci. Yang penting kapan darah haid ada
pada seorang wanita maka ia meninggalkan shalat, sama saja apakah lama hari
haidnya itu sama dengan kebiasaannya yang dulu atau bertambah ataupun berkurang,
dan apabila ia suci maka ia shalat. (Jami’ Ahkamun Nisa’ 1/212-213)
7) Apabila seorang wanita suci beberapa saat setelah fajar di bulan Ramadhan,
apakah ia harus menahan diri dari makan dan minum pada hari itu, apakah sah
puasanya atau harus mengqadlanya?
Asy Syaikh Ibnu ‘Utsaimin menjawab dalam kitabnya Sittuna Su’alan ‘an Ahkamil
Haidl : “Apabila seorang wanita suci setelah terbit fajar maka dalam
permasalahan menahan makan dan minum bagi si wanita, ulama terbagi dalam dua
pendapat :
Pertama : Wajib baginya untuk menahan dari makan dan minum pada sisa hari itu,
akan tetapi ia tidak terhitung melakukan puasa hingga ia harus mengqadlanya di
lain hari. Ini pendapat yang masyhur dari madzhab Imam Ahmad.
Kedua : Tidak wajib baginya menahan makan dan minum pada sisa hari tersebut
karena pada awal hari itu ia dalam keadaan haid hingga bila ia puasa maka
puasanya tidak sah. Apabila puasanya tidak sah maka tidak ada faidahnya ia
menahan dari makan dan minum. Hari tersebut bukanlah hari yang diharamkan
baginya untuk makan dan minum karena ia diperintah untuk berbuka pada awal hari
(disebabkan haidnya), bahkan haram baginya berpuasa pada awal hari tersebut.
Puasa yang syar’i sebagaimana yang sama kita ketahui adalah menahan diri dari
perkara-perkara yang membatalkan puasa dalam rangka beribadah kepada Allah ‘Azza
wa Jalla dari mulai terbitnya fajar sampai tenggelamnya matahari. Pendapat yang
kedua ini sebagaimana yang engkau lihat lebih kuat dari pendapat pertama.”
(Sittuna Su’alan ‘an Ahkamil Haidl. Halaman 9-10)
Apakah wanita haid harus mengganti pakaian yang dikenakannya setelah ia suci
sementara ia tahu pakaian tersebut tidak terkena darah atau najis?
Tidak wajib baginya mengganti pakaian tersebut karena haid tidaklah menajisi
badan. Hanyalah darah haid itu menajisi sesuatu yang bersentuhan dengannya
(mengenainya). Karena itu Nabi Shallallahu ‘Alaihi Wa Sallam memerintahkan para
wanita apabila pakaian mereka terkena darah haid untuk mencucinya dan setelah
itu boleh dipakai shalat. (Sittuna Su’alan ‘an Ahkamil Haidl. Asy Syaikh Ibnu
‘Utsaimin. Halaman 21-22)
9) Adakah kafarah bagi seseorang yang menggauli istrinya dalam keadaan haid?
Ibnu Abbas radhiallahu ‘anhuma meriwayatkan dari Nabi Shallallahu ‘Alaihi Wa
Sallam tentang orang yang menggauli istrinya dalam keadaan haid. Beliau bersabda
:
“Hendaklah orang itu bersedekah dengan satu dinar atau setengah dinar.”
(Diriwayatkan oleh Ahmad, Tirmidzi, Abu Daud, Nasa’i, dan Ibnu Majah)
Namun hadits ini diperselisihkan apakah hukumnya marfu’ (sampai kepada
Rasulullah Shallallahu ‘Alaihi Wa Sallam) atau mauquf (ucapan Ibnu Abbas saja,
bukan ucapan Nabi).
Al Imam Baihaqi rahimahullah telah menjelaskan hal ini dengan penjelasan yang
mencukupi dalam kitabnya As Sunanul Kubra (1/314-319) dan beliau menyebutkan
dengan sanad yang shahih sampai kepada Syu’bah bahwasannya Syu’bah rujuk dari
pendapatnya semula akan marfu’-nya hadits ini. Pada akhirnya Syu’bah menyatakan
hadits ini mauquf atas Ibnu Abbas (ucapan Ibnu Abbas).
Masalah seseorang menggauli istrinya ketika haid maka ada dua keadaan :
1. Karena yakin akan kehalalannya walaupun ia tahu dalil yang melarang. Orang
seperti ini berarti telah menghalalkan apa yang diharamkan oleh Allah dan
Rasul-Nya.
2. Tahu keharamannya tapi tidak dapat menahan dirinya. Dan ini terbagi lagi
dalam dua keadaan :
a. Ia lupa atau tidak tahu, maka pelakunya tidaklah berdosa.
b. Ia melakukan dengan dorongan dirinya sendiri maka jelas ia berbuat dosa
besar.
Untuk point yang kedua ini diperbincangkan apakah pelakunya harus membayar
kafarah atau tidak. Dalam hal ini ada dua pendapat :
1) Tidak ada kewajiban kafarah baginya tapi cukup minta ampun kepada Allah. Kata
Al Imam Al Khathabi rahimahullah : “Berkata sebagian besar ulama : ((Tidak ada
kafarah baginya dan ia minta ampun kepada Allah. Mereka menganggap hadits dalam
permasalahan kafarah bagi yang menggauli istri yang sedang haid itu adalah
mursal atau mauquf atas Ibnu Abbas dan tidak benar bila hadits tersebut dihukumi
muttashil marfu’.” Demikian pula dinukilkan dari Ibnu Qudamah dalam Al Mughni
dari mayoritas ulama bahwasannya tidak ada kafarah bagi pelakunya. Dan pendapat
ini dipegangi dalam madzhab Syafi’i, Malik, Abu Hanifah dan pendapat Imam Ahmad
dalam salah satu riwayat darinya. Dihikayatkan pendapat ini oleh Abu Sulaiman Al
Khaththabi dari sebagian besar ulama. Ibnul Mundzir juga menghikayatkan dari
Atha’, Ibnu Abi Malikah, Asy Sya’bi, An Nakha’i, Makhul, Az Zuhri, Ayyub As
Sikhtiyani, Abu Zinad, Rabi’ah, Hammad bin Abi Sulaiman, Sufyan Ats Tsauri, dan
Al
Laits bin Sa’ad. (Jami’ Ahkamin Nisa’ 1/181-182)
2) Dikenai kafarah. Namun diperselisihkan lagi dalam hal jumlah kafarah-nya :
a) Sebanyak satu dinar atau setengah dinar, menurut pendapat Ibnu Abbas, Said
bin Jubair, Al Hasan Al Bashri, Qatadah, Al Auza’i, Ishaq, Ahmad bin Hambal
dalam satu riwayat dan Syafi’i dalam Al Qadim. (Syarh Umdatul Ahkam. Halaman 76.
Az Zaawii)
b) Bila masih keluar darah maka kafarah-nya satu dinar, kalau sudah berhenti
kafarah-nya setengah dinar. Ini pendapatnya satu kelompok dari ahli hadits.
c) Kafarah-nya 1/10 dinar, menurut pendapatnya Al Auza’i. (Lihat Bidayatul
Mujtahid wa Nihayatul Muqtashid. Halaman 54. Oleh Abul Walid Ibnu Rusyd Al
Qurthubi)
d) Kafarah-nya membebaskan seorang budak, menurut pendapat Said bin Jubair.
(Syarh Al Umdah. Halaman 77. Az Zaawii)
e) Kafarah-nya sama dengan kafarah jima’ di siang hari Ramadlan, yaitu
membebaskan budak atau puasa 2 bulan berturut-turut atau memberi makan 60 orang
miskin. Ini merupakan pendapatnya Al Hasan Al Bashri. (Jami’ Ahkamin Nisa’
1/182)
Asy Syaikh Mushthafa Al Adawi berpendapat : “Yang benar adalah tidak ada kafarah
bagi pelakunya, Wallahu A’lam” (karena hadits Ibnu Abbas mauquf). Kemudian
beliau menukilkan ucapan Ibnu Hazm dalam Al Muhalla : “Masalah ((siapa yang
menggauli istrinya ketika haid)), maka sungguh ia telah bermaksiat kepada Allah
Ta’ala dan wajib baginya untuk bertaubat dan minta ampun kepada-Nya. Dan tidak
ada kafarah baginya dalam hal ini.” (Jami’ Ahkamin Nisa’ 1/182)
Wallahu A’lam Bishawwab.
Daftar Pustaka
1. Tafsirul Qur’anil Adhim. Al Hafidh Ibnu Katsir. Penerbit Darul Faiha dan
Darus Salam.
2. Risalah fid Dima’ith Thabi’iyyah lin Nisa’. Asy Syaikh Muhammad Shalih Al
‘Utsaimin.
3. Subulus Salam. Al Imam Ash Shan’ani. Penerbit Maktabah Al Irsyad. Shan’a.
4. Nailul Authar. Al Imam Asy Syaukani. Penerbit Maktabah Al Imam.
5. Fathul Bari. Al Hafidh Ibnu Hajar Al Asqalani. Penerbit Darul Haramain.
6. Al Mughni. Ibnu Qudamah Al Maqdisi. Penerbit Darul Fikr.
7. Syarah Shahih Muslim. Al Imam An Nawawi. Maktabah Al Ma’arif.
8. Bulughul Maram min Adillatil Ahkam. Al Hafidh Ibnu Hajar Al Asqalani.
Maktabah Nazar Mushthafa Al Baz.
9. Sittuna Su’alan ‘an Ahkamil Haidl. Asy Syaikh Shalih Al ‘Utsaimin. Penerbit
Dar Ibnu Khuzaimah.
10. As Sunanul Kubra. Al Imam Al Baihaqi. Penerbit Darul Fikr.
11. Bidayatul Mujtahid wa Nihayatul Muqtashid. Abul Walid Ibnu Rusyd Al
Qurthubi. Penerbit Dar Ibnu Hazm.
12. Jami’ Ahkamin Nisa’. Asy Syaikh Mushthafa Al Adawi.
13. Syarh Umdatul Ahkam. Asy Syaikh Abu Ubaidah Az Zaawii.
14. Shahih Bukhari. Al Imam Al Bukhari.
15. Shahih Muslim. Al Imam Muslim.
——————————————————————————–
[1] Al Hafidh Ibnu Hajar rahimahullah : “(Maksud) ucapan istrinya Tsabit :
((Akan tetapi, aku tidak suka kufur dalam Islam)), yakni aku tidak suka apabila
aku tetap hidup bersamanya, aku akan jatuh dalam perkara yang berkonsekuensi
kekufuran.” Al Hafidh selanjutnya menukil ucapan Al Imam Ath Thibi tentang
ucapan istrinya Tsabit : “Makna : ((Aku mengkhawatirkan diriku dalam Islam)),
untuk terjatuh pada perkara yang menafikan/menyelisihi hukumnya seperti perkara
nusyuz, benci terhadap suami dan selainnya, yang semuanya ini mungkin menimpa
seorang wanita yang masih muda lagi cantik dan ia benci dengan suaminya bila
bertentangan/tidak sama dengan dirinya. Di sini istrinya Tsabit memutlakkan
perkara yang menafikan konsekuensi Islam dengan kekufuran.” (Fathul Bari 9/483)
[2] Meninggalkan perhiasan dan wewangian karena meninggalnya suami atau kerabat.
Lihat pembahasan hal ini dalam lembar Muslimah edisi sebelum ini.
[3] Berkata Ibnul Qayyim rahimahullah tentang sebagian riwayat Ummu Salamah :
“Yang shahih dalam hadits Ummu Salamah adalah sebatas penyebutan mandi janabah
tanpa menyertakan mandi haid… .” Asy Syaikh Albani rahimahullah : “Penyebutan
haid dalam hadits ini adalah syadz (artinya ganjil. Hadits yang syadz termasuk
hadits yang lemah, pent.) tidaklah tsabit. (Lihat Bulughul Maram min Adillatil
Ahkam dengan catatan kaki yang dinukil dari pembahasan Asy Syaikh Albani dan Asy
Syaikh Abdullah Alu Bassam serta sebagian ulama Salaf. Halaman 48-49. Maktabah
Nazar Mushthafa Al Baz)
( MUSLIMAH Edisi 39/1422 H/2001 M Rubrik Kajian Kita )

1 komentar: